Varför IMD-el?

En enhällig årsstämma beslutade 2018-05-16 att ge styrelsen i uppdrag att införa IMD-el, dvs. gemensam el med individuell mätning. Syftet var att få ner kostnaderna för vår elförbrukning i Brf Tornet 2.

Hur funkar det?

När IMD-el införs sägs samtliga privata abonnemang upp och all el köps in gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang. De gamla elmätarna tas ner och nya elmätare installeras i fastigheten för automatisk avläsning.

Våra medlemmar har alltså inte längre egna el-avtal med t.ex. Vattenfall. Det innebär också att nya medlemmar inte behöver teckna något nytt el-avtal, utan elen debiteras automatiskt av föreningen via avgiftsavin.

De tidigare individuella abonnemangen upphörde helt när den gamla elmätaren togs bort och därmed avbryts även eventuella bindningstider utan att det kostar respektive medlem något extra.

Utbyte av mätare och omkoppling har skett under mars månad 2019 och övergången till IMD-el är i och med det till fullo genomförd.

Hur går debiteringen till?

I och med att varje lägenhet fortsatt har sin unika elmätare läses denna av månadsvis. Underlaget läggs på lägenhetens avgiftsavi i efterskott. Eftersom aviseringen av månadsavgifterna sker i förskott får vi vid varje avisering fakturor för perioder som ännu inte har inträffat. Det innebär att vi får en eftersläpning av elen i likhet med det som sker för förbrukat varmvatten

För att kunna läsa av sin egen förbrukning kommer varje lägenhet att erhålla inloggningsuppgifter till IMD-leverantörens webbportal. Så snart styrelsen erhållit dessa uppgifter kommer de att delas ut till samtliga boende tillsammans med information om inloggning, avläsning etc.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@tornet2.se

– Styrelsen