Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

 1. Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skall styrelsen eller vicevärden omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.
 3. I lägenhet får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Sophantering skall ske enligt anvisningar.
 5. Ingen förvaring får ske i trapphusen.
 6. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen. Vattenkran får ej lämnas öppen, detta gäller även om vattnet är avstängt.
 7. Om djur bor i lägenheten skall dessa tillses så att de ej förorenar, gör ofog eller för oljud.
 8. De särskilda föreskrifter som gäller för TV-anläggningen ska följas. Uppsättning av parabolantenner får endast ske efter godkännande av styrelsen. Ansökan skall vara skriftlig.
 9. Markiser, altaner, plank, staket, balkonginglasning, samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.
 10. Montering av armaturer, vädringshängare, markiser och dylikt i putsad fasad får ej göras utan styrelsens godkännande. Ett ingrepp i fasader av puts kan påverka dess täthet. Vid håltagning i fasaden måste hålen tätas med åldersbeständiga fogmassa, som är godkänd att appliceras på putsade ytor. Infästningen får inte vibrera i fasaden för då håller inte fogmassan. Styrelsen har rätt att anmoda medlemmen att demontera felaktigt monterad utrustning i putsad fasad eller utföra demontering på medlemmens bekostnad.
 11. Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens medgivande.
 12. Bostadsrättsinnehavare skall rätta sig efter särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen.
 13. Vid utövande av musik eller användande av TV, radio, grammofon eller andra höga ljud i lägenheten efter kl. 23.00 och före 07.00 skall tillses att andra inte störs av det.
 14. Grillar med öppen låga på är förbjudna på balkonger och terrasser av brandsäkerhetsskäl. Elgrillar får användas på balkongerna, men prata med grannarna innan ni börjar grilla så att de inte störs av grilloset.
 15. Grillning med gasolgrill och kolgrill är tillåten på den plattsatta ytan vid pergolan på innergården. Tänk på att aldrig lämna glödande kol utan uppsikt i samband med grillning. Känn efter att kolen/askan är kall innan du slänger den.
 16. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor får ej förekomma.
 17. Bollspel är ej tillåtet på innergården.
 18. Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättsinnehavarens familj och gäster eller av dem som av hen inryms i lägenheten.

// Styrelsen Brf Tornet 2